Sodelovanje z ustanovami

Sodelovanje z ustanovami

pričnemo z informativnim predstavitvenim obiskom, ki se lahko nadaljuje v redno delo v ustanovi, na podlagi Dogovora o medsebojnem sodelovanju, sklenjenega med ustanovo in Društvom.

Obveznosti predstavnika ustanove – koordinatorja – strokovnega delavca:

 • seznani Društvo oz. vodnika terapevtskega psa s posebnostmi, ki se lahko pojavijo pri gibanju in delu v okolju izvajanja prostovoljske dejavnosti in bi lahko ogrožale zdravje udeležencev;
 • po potrebi izvede ustrezne ukrepe za zaščito zdravja udeležencev programa prostovoljske dejavno
 • po navodilih Društva oz. vodnika terapevtskega psa zagotovi prostor (večji in zračen) za varno izvajanje prostovoljske dejavnosti;
 • pridobi potrebno znanje za pomoč in podporo pri izvajanju programov prostovoljske dejavnos
 • zagotovi podporo vodnika terapevtskega psa pri dejavnostih, pri katerih ni potrebno sodelovanje usposobljenega strokovnega delavca za delo z živalmi (družabništvo);
 • odgovorna oseba (strokovni delavec) za izvedbo obiska napiše idejno pripravo terapevtske ure v sodelovanju z vodnikom terapevtskega psa; doda tudi ustrezne pripomočke in gradiva, ter seznani ostalo osebje v ustanovi z obiskom terapevtskega psa in s pravili obnašanja. Navedeno še posebej velja za vse vrste vzgojno izobraževalnih ustanov.
 • z Društvom se dogovori o obliki, pogostosti in o trajanju izvajanja prostovoljske dejavnosti;
 • po predhodnem dogovoru sprejme na praktično usposabljanje pripravniški par (vodnik in pes) pod vodstvom mentorja, ki ga določi Društvo;
 • za izvajanje  prostovoljskih dejavnosti ustanova zagotovi strokovnega delavca oziroma drugo osebo, ki bo ustrezno strokovno usposobljena.

 

Obveznosti Društva:

 • preveri, ali ustanova zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje prostovoljske dejavnosti;
 • zagotovi, da bodo vodniki terapevtskih psov pri opravljanju svojega prostovoljskega dela upoštevali Zakon o prostovoljstvu, normativne akte in navodila Društva (statut, pravilnik o pripravništvu, etični kodeks…);
 • zagotovi ustanovi glede na dogovorjeno pogostost izvajanja prostovoljske dejavnosti zadostno število terapevtskih parov
 • na delo v ustanovo napoti vodnike terapevtskih psov, ki bivajo najbližje, da se zmanjšajo stroški (o oddaljenosti posameznega vodnika terapevtskega psa, Društvo ustanovo predhodno seznani in pridobi njegovo soglasje za napotitev);
 • zagotavlja, da so vodniki terapevtskih psov ustrezno strokovno usposobljeni ter da imajo psi veljavno veterinarsko spričevalo;
 • nudi vodnikom terapevtskih psov pomoč pri strokovnih problemih, s katerimi se srečujejo pri delu;
 • posreduje pri morebitnih nesoglasjih med vodniki terapevtskih psov in ustanovo;
 • zavaruje vodnike terapevtskih psov za morebitno nastalo škodo proti tretji osebi.

 

Področja prostovoljskih dejavnosti, ki jih lahko v ustanovi izvajajo terapevtski pari Društva, so:

 • terapija s pomočjo psov (AAT);
 • aktivnosti s pomočjo psov (AAA);
 • program R. E. A. D.;
 • izobraževanje s pomočjo psov (AAE);
 • družabništvo in ozaveščanje.

Izvajanje prostovoljske dejavnosti se določi v dogovoru z vodniki terapevtskih psov, vendar največ 1-krat tedensko in ne manj kot 1-krat mesečno. Termine izvajanja dejavnosti ustanova in vodnik terapevtskega psa dogovorita sproti. Prostovoljsko dejavnost se izvaja do preklica dogovora.

Prednost pri zagotavljanju terapevtskih parov imajo ustanove, katerih strokovni delavci so opravili strokovno izobraževanje Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. S kontinuiranim sodelovanjem lahko postanejo strokovne osebe ustanove tudi somentorji v našem društvu.

Terapevtski par ima – za zagotavljanje dobrega imena Društva Tačke pomagačke in šolanih terapevtskih parov - možnost zavrniti delovanje v ustanovi, kamor zahaja tudi par, ki ni član sorodnih organizacij, ki se ukvarjajo s terapijo s pomočjo psov.

Ustanova se z dogovorom zavezuje, da bo povrnila potne stroške vodniku terapevtskega psa, ki bo pri njih opravljal prostovoljsko dejavnost, tako za predstavitveno uro kot za redno dejavnost.

Ustanova s podpisom dogovora sprejema pasivno članstvo v Društvu Tačke pomagačke. V ta namen ustrezno izpolni izjavo o pasivnem članstvu, ki je sestavni del dogovora, in poravna članarino za vsako tekoče leto za čas veljavnosti dogovora.